A/B Sankt Hans Gade 9 A-E


Godt at vide

Alle de praktiske informationer kan være svært at få med på en hjemmeside, men de spørgsmål der typisk spørges til af nye beboere kan være følgende:

Procedurer for behandling af pludselig opstået skader (akutte skader) I Sankt Hans Gade 9A-E, 4000 Roskilde

Opstår der pludselige skader i din bolig, skal du kontakte administrator, såfremt det er indenfor almindelig kontortid alternativt skal CH ejendomsservice kontaktes. Alle telefonnumre kan findes på håndværkerlisten.

Pludselige skader er kan være, men er ikke begrænset til:

  • Mangel på vand
  • Ingen varme
  • Ude fra indtrængende vand
  • Sprængte vandrør

Herefter vil følgende procedure sættes i gang:

  1. Administrator eller ejendomsservice kontaktes.
  2. Administrator eller ejendomsservice kontakter relevante håndværkere (foreningens håndværkere, kan findes på håndværkerlisten), således at skadens omfang defineres og eventuelle nødforanstaltninger foretages.
  3. Forsikringen kontaktes med henblik på dækning for udbedring af skaden (dette står administrator for).
  4. Når forsikringens svar kendes kontaktes relevante håndværkere og skaden udbedres.

Andelshavere der selv kontakter og rekvirerer håndværker kan komme til at hæfte for udført arbejde, såfremt skaden ikke dækkes af forsikringen og ligger indenfor andelshaverens ansvarsområde.

 

Procedurer ved salg af andelsbolig

 Når en lejlighed skal sælges/overdrages følges nedenstående trin således at foreningens vedtægter overholdes.

1. Bestyrelsen kontaktes. Bestyrelsen kontakter administrator med henblik på at få lejligheden vurderet af uafhængig vurderingsfirma.

2. Administrator modtager vurderingsrapporten, videresender til sælgende andelshaver, oplyser maksimalprisen for andelen og gør opmærksom på, at andelen først skal igennem foreningens ventelister, før sælger kan sælge til anden side. Undtagelse er hvis sælger vil foretage bytte, indstille sine børn mv. til andelen. Så skal sælger ikke igennem foreningens ventelister først.

Faktura for udarbejdelse af vurderingsrapport modtages ligeledes af administrator. Foreningen lægger i første omgang ud for denne faktura, og beløbet betales af sælger i forbindelse med afregningen. Hvis andelen ikke bliver solgt inden for 1 år, opkræves fakturabeløbet hos andelshaveren.

3. Bestyrelsen får besked om vurderingen og får oplyst andelens nøgletal, så de kan kontakte dem på de interne ventelister, jf. vedtægternes § 14.

4. Hvis ingen på de interne ventelister ønsker andelen, skal administrator have besked, hvorefter de kontakter dem på den eksterne venteliste.

5. Hvis ingen på den eksterne venteliste ønsker andelen, giver administrator sælger besked på, at der kan sælges til anden side.

Bruges der mægler til dette salg vil de være behjælpelig med punkt 6. Mægleren betales selvfølgelig af sælger selv.

6. Når køber er fundet skal køber og sælger blive enige om overtagelsesdag, medfølgende løsøre og særlige vilkår. Administrator skal have disse informationer samt køber og sælgers fulde navn, adresse, mail, tlf. nr., og cpr. nr.

7. Administrator udarbejder overdragelsesaftale, nøgletalsoplysningsskema og andre bilag. Aftalen sendes via Penneo til køber, sælger og bestyrelse, som alle underskriver digitalt med deres Nem-ID.

8. Administrator følger op på at alle punkter i overdragelsesaftalen og vedtægter overholdes, såsom modtagelse af garanti, indbetaling af købesum, og afregning til sælger.

9. Køber skal gøre mangler gældende inden 8 dage efter overdragelsesdagen.

10. Administrator afregner som udgangspunkt hele afregningssummen til sælger efter 10 hverdage. Hvis der er mangler i andelen tilbageholdes et beløb til udbedring af disse.